سیاست حفظ حریم خصوصی

اطلاعات حریم شخصی شما

تمامی اطلاعات شما ازجمله مواردی که در فرم ثبت خدمات مشاوره و یا خدمات پروژه ثبت میکنید مانند نام و نام خانوادگی و یا شماره تلفن و یا اطلاعات دیگر شما برای این است که بتوانیم پروژه شمارا با توجه به توضیحات شما بسازیم و یا شماره تلفن شما برای این است که ما بتوانیم برای مشاوره با شما تماس بگیریم در نظر داشته باشید تمامی این اطلاعات شخصی شما محفوظ است.