جوان ها باید خودشان را تقویت کنند ، امروز جوان ها باید خرمندی ، معرفت و دانش ، ایمان ،همبستگی و یکپارچگی خودشان را هر چه ممکن است ،تقویت کنند درست همان مناطقی که دشمن می خواهد تقویت نشود.